Locale : Bulgarian (Bulgaria)
X
Create document Page
added
Remove
page
Add
page
Review document
/
Page Added
Collected
Pages
Create

Одит по Пътна Безопасност на Идейният Проект за Доизграждане на АМ Хемус

Национална Компания „Стратегически Инфраструктурни Проекти” / НКСИП е бенефициент по приоритетни оси ІІ и V на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 /ОПТ с решение на Комитета за наблюдение на програмата от декември 2011 г.

     

ОПТ е програма за развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, като същевременно стимулира развитието на комбинирани транспортни модели в съответствие с транспортната политика на Европейския Съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа. Общата цел е да се постигне по-добра, устойчива транспортна система в цяла България.

Проект Автомагистрала „Хемус“ се финансира по ОПТ 2007-2013, със средства от Кохезионния фонд съгласно Договор № BG161PO004-2.0.01-0018 /07.2013. С дължина от 426 км, магистралата ще бъде ключова част от Европейската пътна мрежа и връзка с коридор IV и коридор IX.

Автомагистрала „Хемус” ще свързва североизточната част на България със западния бряг на Черно море (Хемус). Два от участъците, с обща дължина от 170 км са вече в експлоатация – единия от западния край на гр. София до гр. Ябланица (Ловешка област) и другия от източния край, от с. Белокопитово (Шуменска област) до гр. Варна. Оставащите 256км, които са в процес на проектиране ще свързват Ябланица с Белокопитово.

Договорът за консултантски услуги (от дата 21.08.2015г.) между Мотт МакДоналд Лимитид Великобритания и Национална Компания Стратегически Инфраструктурни Обекти / НКСИП е с предмет: Одит по Пътна Безопасност на Идейният Проект за Доизграждане на АМ Хемус - Етап I. Проектът е с обща дължина от 60км.

В Етап I са включени следните 2 участъка:

 • Участък 1 от АМ "Хемус" (Ябланица) до Път III-307 – с дължина 24 км
 • Участък 2 от Път III-307 до Път II-35 – с дължина 36 км

За всеки от участъците се изготвя Доклад от Одита по Пътна Безопасност в съответствие с Директива 2008/96/ЕО на ЕП и на Съвета от 19.11.2008,  както и в съответствие с Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство /МРРБ.

Одитите, които ще бъдат проведени на етап Идейни Проекти разглеждат потенциални проблеми, свързани с:

 • Географското местоположение (опасност от свлачища, наводнения, лавини), сезонно обусловени климатични условия, сеизмична активност  
 • Функционалността на пътя в рамките на пътната мрежа
 • Видове допустимо движение за новия път
 • Основни генератори на пътно движение
 • Ефекти върху пътната мрежа     
 • Пътни / Железопътни пресичания
 • Вид на кръстовища и разстояние помежду им
 • Брой и вид на платната за движение       
 • Етапи на реализация    
 • Ситуация, надлъжен профил, скорост (проверка за едновременно съчетание на минимални параметри на елементите, проверка на параметри на пространственото проектиране)
 • Видимост          
 • Пътни възли     
 • Пътни съоръжения и Тунели
 • Системи за управление на движението преди и в тунелите (знаци, светлини, съоръжение)
 • Уязвими участници на пътя /пешеходци, велосипедисти, мотористи и др.
 • Пътни принадлежности   (ограничителни предпазни системи, хоризонтална и вертикална сигнализация)

Всички предприети дейности ще бъдат в съответствие с действащата нормативна база в страната, както и в съответствие с препоръките на TEM Standards and Recommended Practice, 3rd. Edition, Feb 2002, TEM Project Central Office и Sustainable Safe road design a practical manual procedures for the World Bank. Одитният доклад анализира за всеки от участъците:

 • идентифицираните потенциални проблеми по отношение на пътната безопасност
 • възможни причини за появилия се проблем

В допълнение на посоченото по-горе ще се разглеждат и мерки за безопасност, които да се вземат предвид на следващият етап на проектиране.

icon-arrow-down-sml icon-arrow-left-lrg icon-arrow-left-sml icon-arrow-right-lrg icon-arrow-right-sml icon-arrow-up-sml icon-champions icon-close icon-download icon-education icon-email icon-grid-view icon-language icon-link-to icon-list-view icon-location icon-login-register icon-minus icon-more icon-phone icon-plus icon-recently-viewed icon-search icon hash key-facts-corner-sash quote-underline social-icon-facebook social-icon-googleplus social-icon-linkedin social-icon-twitter social-share-icon-facebook social-share-icon-facebook social-share-icon-googleplus social-share-icon-googleplus social-share-icon-instagram social-share-icon-instagram social-share-icon-linkedin social-share-icon-linkedin social-share-icon-twitter social-share-icon-twitter social-share-icon-youtube social-share-icon-youtube sina-weibo MM-Shape01-Quote-Views MM-Shape03-Quote-Locations MM-Shape05-Quote-Projects MM-Shape12-Quote-Sectors MM-Shape13-Quote-Expertise MM-Shape14-Quote-About-Us MM-Shape14-Quote-Careers checkmark icon-expand-view icon-apply-now menu sphere icon-cookies icon-legal icon-registered-companies target rotate-screen video-replay-flat video-replay audio-mute audio-play